شما بعد از ثانیه به صفحه جدید زیرپرتال انتقال می یابید.


زیرپرتال اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی از طریق آدرس الکترونیکی http://atba.khorasan.ir/ در دسترس می باشد.